top of page

COACHING

Coaching en-til-en

LEDER COACHING

Ledercoaching er for deg som kanskje ønsker:

 • å utvikle deg som leder 

 • å bli kjent med egne tanke- og adferdsmønster

 • å bli tydeligere og lettere kunne sette grenser

 • å styrke dine kommunikasjonsferdigheter

 • å fokusere på det som motiverer og inspirerer

 • å være en trygg leder  

 • å skille mellom positivt og negativt stress

 • å finne en sunn balanse mellom jobb og privatliv

Gjennomføres som prosess gjennom 2-6 mnd.

7 møte a` 90 min fysisk eller digitalt

Coach tilgjengelig på telefon og via e-post ila prosess.

Teamutvikling for trivsel og gode resultater

TEAM COACHING

Team coaching skaper:

 • god kommunikasjon 

 • kunnskap om hvordan snakke og lytte

 • kjennskap til typedynamikk

 • respekt og verdsettelse av ulikheter

 • felles motivasjon og mål

 • tilhørighet og fellesskap

 • psykologisk trygghet

 • yrkesstolthet

Coachingprosess skreddersys etter teamets behov, gjerne en kombinasjon av gruppecoaching og 1-1 cocahing

Finn bedriftens "sjel"

BEDRIFTS
COACHING

Når dere ønsker å forsterke bedriftens "sjel"

 • bedriftens visjon

 • bedriftens verdier

 • målsetting

 • kultur

 • psykologisk trygghet

 • motivasjon

 • oversiktsbilde

 • rekrutering

Prosessen skreddersys etter bedriftens behov

Ledelse og selvledelse

PERSONLIG COACHING
privatliv og arbeidsliv

Personlig coaching gir positive ringvirkninger i både privatliv og arbeidsliv, og passer for deg som kanskje ønsker:​

 • å styrke eget selvbilde

 • å videreutvikle deg i jobben din 

 • å bli bedre på selvledelse

 • å balansere jobb og fritid

 • å bryte uhensiktsmessige tanke- og adferdsmønster

 • å skape en god dialog med deg selv og andre

 • å avstemme personlige forhold: barn, foreldre, ektefelle/partner og kollega

 • å skape nye vaner

 • bli kjent med egne stressfaktorer - redusere skadelig stress

Coaching prosess 2 - 6 mnd.

7 møte à 90 min. fysisk eller digital.

Arbeidsoppgaver mellom møtene.

Coach tilgjengelig på telefon og via e-post ila prosessen.

HVA COACHING ER

Coaching er bevisstgjøring, endringsarbeid og øving, det er ikke en kvikk-fiks. Dette betyr at vi jobber i prosess. Det vil si jevnlige møter over en 2-6 måneders periode. Enkelttimer tilbys kun som oppfølging etter endt prosess.

Det er mellom møtene endringen skjer, hvor du setter ny innsikt i system og gjøre det til nye tanke- og adferdsmønster. 

En prosessen deles i tre faser:

I de første 1-3 samtalene kartlegger vi hvor du er i dag og hvor du ønsker å være etter prosessen. Vi avdekker hva som er de drivende, underliggende årsakene til utfordringene du har i dag.

Hensikten med fase 1 er å bli bevisst egne begrensende tankemønstre, hva som trigger dem, og hvordan de utspiller seg og påvirker følelsene og handlingene dine.

Når vi har fått en oversikt, og du er tilstrekkelig bevisst dine triggere, velger du hvor vi starter – altså peker på det du kjenner vil ha størst effekt å få endret. 

I fase 2 ligger endringsarbeidet, dette gir deg verktøy og konkrete mentale teknikker for å endre begrensende mønstre til nye og mer støttende måter å tenke, føle og handle på. Du øver på teknikkene mellom samtalene våre.

 

Gjennom fase 3 jobber vi med øving, repetisjon og forsterking av de nye vanene, slik at de blir en mer og mer naturlig og automatisk del av din måte å tenke, føle og være på.

Våre coaching metoder er basert på NLP og  nevrosemantikk som bygger på kognitiv psykologi og Meta kognisjon.

Til grunn ligger kunnskap om at tankene våre, meningsdannelsen, påvirker følelsene og handlingene våre.

Denne formen for coaching går dypere enn tradisjonell prestasjonscoaching. Vi søker til roten av utfordringene, det som ligger under og holder deg fast i uhensiktsmessige tanke- og adferdsmønster. Det er en målrettet, systematisk og helhetlig prosess der du lærer å identifisere og endre dypere lag av begrensende meningsdannelse, overbevisninger, holdninger og emosjonelle drivkrefter.

 • Coaching setter fokus på nåtid og fremtid

 • Coaching er løsnings- og mulighetsorientert

 • Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene

 • Coaching hjelper deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter

 • Coaching gir deg nye handlemåter og bidrar til at du utnytter ditt fulle potensiale

bottom of page